Salgs- og leveringsbetingelser

Unitron a/s

 

Generelt:

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal finde anvendelse for samtlige de mellem køberen og Unitron a/s (US) afsluttede købsaftaler og afvigelser herfra kan kun ske ved skriftlig aftale. Ved uoverensstemmelser mellem købers eventuelle indkøbsbetingelser og nærværende salgs- og leverings-betingelser er nedenstående betingelser gældende. Når du godkender US salgs- og leveringsbetingelser giver du samtidigt dit samtykke til US behandling af dine personoplysninger jf. GDPR

 

Råvarekvalitet:

Såfremt det leverede er produceret af US og medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne anvender US råvarer af almindelig standardkvalitet.

 

Priser:

US er kun bundet af de priser, som fremgår af skriftlige ordrebekræftelser. De bekræftede priser gælder kun for det bekræftede antal enheder. I tilfælde, hvor køberen ikke aftager det bekræftede antal enheder, forbeholder US sig ret til at ændre priserne.

Såfremt leveringstiden er mere end 90 dages fra ordrebekræftelsesdatoen, forbeholder US sig ret til at ændre prisen med den del, en ændring i råvarepriser og lønninger berettiger til.

 

Valuta:

Hvis salgsprisen aftales i anden valuta end DKK, vil udsving på mere end 1% i valutakursen mellem ordrebekræftelsestidspunktet og betalingstidspunktet berettige US til regulering af salgsprisen.

 

Betaling:

Betaling sker i henhold til bekræftede betalingsbetingelser.

US forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser, i tilfælde af at US kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket.

Betaling efter forfaldsdato medfører renteberegning, der debiteres med US’s til enhver tid gældende rentesats, som fremgår af fakturaen.

Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere US ret til at tilbageholde yderligere levering og frigør US for enhver anden kontraktlig forpligtelse.

Enhver manglende betaling medfører, at samtlige skyldige beløb bliver forfaldne omgående.

Køber er på intet tidspunkt berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav, herunder krav hidrørende fra reklamationer eller garantiforpligtelser.

 

Ejendomsforbehold:

Leverancer forbliver US ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud.

Leveringstid:

Leveringstiden er ansat efter bedste skøn og gælder med forbehold for force majeure, jvf. nedenfor, i hvilke tilfælde køber ikke er berettiget til at hæve købet. Skyldes forsinkelsen andre årsager, er køber berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig og US ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom.

Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning for forsinkelse, uanset om forsinkelsen måtte kunne tilregnes US.

 

Leveringsomfang:

US er berettiget til at levere +/- 10% af de bekræftede kvanta. Alle vægtangivelser er omtrentlige og opgives af US efter bedste skøn, dog uden at værende bindende.

 

Immaterialrettigheder:

Alle designs, tegninger, modeller, indgraveringer og lignende tilhører US medmindre US skriftligt har tilkendegivet over for køber, at dette ikke er tilfældet.

Køber er ansvarlig for alle omkostninger og krav som følge af krænkelse af ophavsret, patent-, varemærke- og mønsterret samt andre immaterialrettigheder, såfremt produkterne, helt eller delvist, er produceret i henhold til specifikationer og øvrige instruktioner angivet af køber.

 

Annullation og ændring:

Annullation eller ændring af en ordre kan kun ske med US’s skriftlige godkendelse.

 

Reklamation:

Køber må straks efter modtagelsen af produkter fra US gennemgå det leverede for at sikre sig, at dette er mangelfrit. Købers undersøgelsespligt omfatter også produkternes fysiske og kemiske kvaliteter. Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler til US uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret, dog senest 8 dage efter leveringen.

Mangler:

Hvis leverancen ikke svarer til de af US givne oplysninger eller ikke er af sædvanlig kvalitet for den pågældende produktbetegnelse, er US pligtig til uden vederlag at foretage omlevering. Købers beføjelser er begrænset til omlevering, og US fraskriver sig ansvar for enhver form for følgeskader eller indirekte tab, herunder driftstabserstatning.

 

Produktansvar:

US er kun ansvarlig for leverancernes skadeforvoldelse (produktansvar), hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos US.

US er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

US’s ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 50.000.

US hæfter kun i 1 år fra varens overdragelse til køberen for de skader, som produktet måtte forvolde.

US er endvidere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen.

Hvor der i forbindelse med købers brug eller videresalg af US’s leverance måtte blive pålagt US et produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde US skadesløs i samme omfang, som US’s ansvar er begrænset, som anført ovenfor.

US og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af skade, som påståes forårsaget af leverancen.

 

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger er underlagt Persondataloven. Unitron a/s opbevarer dine afgivne transaktionsoplysninger i mindst 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. Den dataansvarlige er Unitron a/s. Du kan til hver en tid se, hvilke kontaktoplysninger Unitron har registreret om dig inde i dit kundecenter. Skulle du som kunde ønske at få slettet eller ændret visse oplysninger fra din brugerkonto, så står vores support til rådighed på mail@unitron.dk eller på (+45) 75802122. Som registreret hos Unitron a/s har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Unitron a/s retningslinjer for indsamling af personoplysninger

Når du besøger Unitron kan du opleve, at du skal aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnumre i forbindelse med tilmelding til en eller flere services samt ved bestilling af varer. Disse oplysninger sælger Unitron ikke videre til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med køb af varer på unitron.dk kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis lagerhotel, DSV eller anden fragtfører. Ved bestilling af varer på unitron.dk giver du derfor tilladelse til, at Unitron a/s videregiver oplysninger til tredjemand, der er nødvendige til ordrens gennemførelse og levering. Ved betaling med betalingskort sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder. Unitron a/s har IKKE adgang til dine kortoplysninger. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse. Det kan hænde, at vi registrerer din adfærd på unitron.dk sider for at sikre dig den bedst mulige oplevelse på unitron.dk. Som besøgende på unitron.dk er det muligt, at Unitron a/s indhenter ikke-identificerbare oplysninger som postadresse o.l. Dette gør vi blandt andet for at finde ud af hvilke af vore produkter, der er de mest populære. Unitron a/s er ansvarlig for indsamling og håndtering af data på unitron.dk. Du kan læse med om dine rettigheder under GDPR

 

Force majeure:

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld, hvad enten de indtræder hos US eller hos en af US’s underleverandører.

Force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, enhver strejke, lockout eller lignende situation, som kan ligestilles med arbejdsnedlæggelse, svigtende forsyninger af råmaterialer, restriktioner af drivkraft, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparatet, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang.

US har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve aftalen eller en del deraf eller levere, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

 

Værneting og lovvalg:

Tvistigheder mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med US’s værneting, som er Retten i Kolding som værneting.

 

 

Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

Efter databeskyttelsesforordningens  artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.
De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
8. Opbevaring af dine personoplysninger
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
10. Retten til at trække samtykke tilbage
11. Dine rettigheder
12. Klage til Datatilsynet

Du finder her under en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Dette er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.


Med venlig hilsen
Unitron a/s
Kokmose 6, 6000 Kolding

 

 

 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Unitron a/s er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.


Unitron a/s
Kokmose 6
6000 Kolding
CVR-nr.: 15975806
Telefon: 75802122
Mail: mail@unitron.dk

2. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan kontakte os på følgende måder:
• På e-mail: birgit@unitron.dk
• På telefon: 75802122 – Birgit Rand
• Ved brev: Unitron a/s, Kokmose 6, 6000 Kolding att.: Birgit Rand

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• For at oprette dig som kunde
• For at kunne gennemføre et køb og en leverance
• For kreditvurdering

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Bogføringsloven

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Almindelige personoplysninger

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Vores samarbejdspartnere indenfor kreditforsikring, lagerhotel og transportører (databehandler)

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil overføre IKKE dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra offentligt tilgængelige kilder så som proff.dk, krak.dk men typisk fra dine indtastninger på www.unitron.dk eller via din telefoniske henvendelse

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på bogføringsloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.